Zorg


Voor de leerlingen met dyslexie, dyscalculi, PDD-NOS, een auditieve, visuele of anders lichamelijke beperking en nog andere leerstoornissen is er speciale begeleiding mogelijk. Ons eigen team van remedial teachers, orthopedagogen, logopedisten en psychologen helpt door het opstellen van handelingsplannen bij het zo goed mogelijk doorlopen van de normale schoolloopbaan. Leerlingen worden dus zo veel mogelijk geholpen om zelfstandig in de normale lessen te functioneren. In voorkomende gevallen wordt de hulp van externe begeleiders of hulpverleners ingeschakeld.