Info voor leerlingen

Het Demo College wil actief in onderwijs zijn. Via een goed samenspel van school, ouders en leerlingen wordt ernaar gestreefd de leerling in een plezierige, leerling-vriendelijke omgeving te vormen. Een belangrijk oogmerk hierbij is de betrokkenheid van de leerling bij alles wat er op school gebeurt. In dit onderwijsklimaat past een actieve inzet van de leerling.

Via de Gazet en het Ouderinfo worden de leerlingen (en ouders/verzorgers) regelmatig op de hoogte gesteld van allerlei activiteiten. De Gazet wordt door de leerlingen samengesteld.

Kleding

Op het Demo College worden bepaalde eisen aan kleding gesteld. Alle jassen, petten e.d. worden in de kluisjes opgeborgen of blijven achter in de garderobe. De leerling is vrij in de keuze van het uiterlijk. Echter de kleding moet voldoen aan de eisen van hygiëne en veiligheid, die door het College zijn gesteld. De kleding, die de visuele communicatie niet mag bemoeilijken, is in overeenstemming met de algemeen geldende fatsoensnormen. Het is de leerling niet toegestaan tekens of symbolen te dragen die kunnen worden uitgelegd als racistisch of anderszins discriminerend.

Het dragen van een hoofddoek wordt om veiligheidsredenen tijdens de lessen Lichamelijke Opvoeding afgeraden. Leerlingen, die vanwege religieuze overtuiging een hoofddoek dragen, is het toegestaan tijdens deze lessen een sporthoofddoekje te dragen. 

Leerlingenstatuut

Het leerlingenstatuut is een reglement van de school waarin de rechten en plichten van alle leerlingen staan. Daarbij valt te denken aan regelingen rondom te laat komen, toetsplanning, straffen, hoeveelheid huiswerk enzovoort. Het leerlingenstatuut is te vinden in Magister of op onze website op de pagina documenten.

Leerlingenraad

De leerlingen kunnen zich laten vertegenwoordigen door een raad, die – zo veel mogelijk – is samengesteld uit leerlingen van alle geledingen van de school. De leerlingenraad maakt ideeën en wensen kenbaar m.b.t. de gezamenlijke belangen van de leerlingen. Deze raad kan tevens de ondersteuning zijn van de gekozen leerling-vertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad. Daarnaast kan de raad adviseren over het totale schoolgebeuren, zoals bestrijding van vandalisme, naschoolse activiteiten, milieuzaken, huiswerkvrije weekends enz. De leden van de leerlingenraad kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris (het dagelijks bestuur). Een docent treedt op als contactpersoon.

Medezeggenschapsraad

De leerlingen zijn met vier personen in de medezeggenschapsraad van de school vertegenwoordigd.