Kwaliteit


Kwaliteitsbewaking

 De Inspectie van het Onderwijs bewaakt de kwaliteit van het onderwijs op individuele scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. Scholen moeten zich verantwoorden over hun onderwijs, niet alleen over de cognitieve prestaties van de leerlingen, maar ook hoe de school werkt aan burgerschap en sociale veiligheid. De inspectie controleert of scholen zich houden aan wet- en regelgeving en of een school de bedrijfsvoering op orde heeft, bijvoorbeeld of scholen het geld krijgen waar ze recht op hebben en dit uitgeven volgens de regels. Ieder jaar kijkt de inspectie of er aanwijzingen zijn dat een school onvoldoende kwaliteit levert. Op basis van een risicoanalyse en eventueel nader onderzoek wordt bepaald hoeveel toezicht een school nodig heeft.

Doen wat we beloven

Demo College doet zelf ook onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs. Wij vragen leerlingen, ouders en personeel mee te denken over wat goed gaat en wat beter kan onder hetzelfde motto: “Doen wij wat we beloven”. We houden jaarlijks onderzoeken onder onze (brug)klassen over de vakken waarin ze les krijgen, de docenten van wie ze les krijgen, de veiligheid, de tevredenheid, motivatie en schoolklimaat. Ook zetten we elke twee jaar de tevredenheidsenquête van het LAKS uit. Belangrijk voor onze leerlingen, maar ook voor ons. De uitkomst van deze enquêtes geeft ons veel waardevolle informatie waarover wij in gesprek kunnen gaan met onze leerlingen en ons personeel. Met onze ouders gaan we in gesprek over de koers van de school tijdens Meet & Greet avonden, in de ouderraden, bij de door school georganiseerde themabijeenkomsten en via de digitale ouderpanels.

Meer weten?

Wilt u meer weten over ons onderwijs en de kwaliteit ervan? Kijk dan op www.scholenopdekaart.nl.