Ouderinfo

Het Demo College vindt het belangrijk goede contacten met de ouders/verzorgers van de leerlingen te onderhouden. De hoge verwachtingen die wij als kansenschool van leerlingen hebben kunnen immer slechts uitkomen als school en thuis optimaal samenwerken. Via het Ouderinfo dat per e-mail wordt toegezonden en op de site staat (deel speciaal voor ouders), worden de ouders/verzorgers (en de leerlingen) op de hoogte gesteld van belangwekkende schoolzaken.

Naast de schriftelijke informatie zijn er momenten waarop ouders/verzorgers en school elkaar kunnen ontmoeten: kennismakingsavonden, informatieavonden en contactavonden.

Ouderraad

De ouderraad is een door de ouders gekozen overlegorgaan binnen de school dat onder meer tot doel heeft de bloei van de school te bevorderen.  Alle drie vestigingen hebben een eigen ouderraad.

De verkiezing van de leden van de ouderraad vindt plaats op de jaarlijkse algemene ouderavond waar ook het jaarverslag en het financiële verslag worden aangeboden.

Naast het ondersteunen en stimuleren van activiteiten voor de leerlingen, heeft de ouderraad tot taak de ouders voor de school te interesseren. Bovendien is het belangrijk dat de ouders daadwerkelijk worden betrokken bij diverse werkzaamheden binnen de school, zoals het uitlenen van boeken in de mediatheek/bibliotheek en het verstrekken van consumpties tijdens de lunchpauze en schoolavonden.

Correspondentieadressen ouderraad

Ouderraad vestiging Almelo : mevrouw A. Drie
Ouderraad vestiging Hengelo: mevrouw A. Vier 
Ouderraad vestiging Enschede: mevrouw A. Nul

Medezeggenschapsraad

De ouders zijn met vier personen in de medezeggenschapsraad vertegenwoordigd.